Translation glossary: Medical terms

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 138
Next »
 
ДВдихателен въздух 
Bulgarian
ДВдълги вълни, дълговълнов 
Bulgarian
ДДДдезинфекция, дезинсекция и дератизация 
Bulgarian
ЕЕГелектроенцефалография, електроенцефалограма 
Bulgarian
ВБИвътреболнична инфекция 
Bulgarian
ДАЛКделтааминолевулинова киселина 
Bulgarian
БДСБългарски държавен стандарт 
Bulgarian
АДФаденозиндифосфат 
Bulgarian
ДДТр,р\' дихлордифенилтрихлорметилметан 
Bulgarian
ЕЕТефективно еквивалентна температура 
Bulgarian
ЕДТАетилендиаминотетраоцетна киселина (комплексон 3) 
Bulgarian
ДЗПДСКДирекция \"Здравна профилактика и държавен санитарен контрол\" 
Bulgarian
ВКвитален капацитет 
Bulgarian
ДКдихателен коефициент 
Bulgarian
ЕКГелектрокардиография, електрокардиограма 
Bulgarian
АКНартериално кръвно налягане 
Bulgarian
ЕМГелектромиография, електромиограма 
Bulgarian
БПДКбиологична пределно допустима концентрация 
Bulgarian
ЕПДКеднократна пределно допустима концентрация 
Bulgarian
БПКбиохимична потребност от кислород 
Bulgarian
ДНКдезоксирибонуклеинова киселина 
Bulgarian
АМИЕВМеждународна медицинска асоциация за изучаване условията на живот и здраве; = AMIEV. 
Bulgarian
ЕМПелектромагнитно поле 
Bulgarian
AMIEVAssociation Medicale Internationale pour l\'Etude des conditions de Vie et de sante; = Internacional Medical Association for the Study of Living Cond 
Bulgarian
ДСКдържавен санитарен контрол 
Bulgarian
ЕТефективна температура 
Bulgarian
АФАаналитичен филтър аерозолен 
Bulgarian
ВТГвертикален температурен градиент 
Bulgarian
АТФаденозинтрифосфат 
Bulgarian
ВЧвисокочестотен 
Bulgarian
BITBureau International du Travail; = ILO; вж. МБТ. 
Bulgarian
ЗВНзаболеваемост с временна нетрудоспособност 
Bulgarian
CL50средна летална концентрация 
Bulgarian
CL60средна летална концентрация при 120 min експозиция 
Bulgarian
Cminминимална концентрация 
Bulgarian
CN50средна наркотична концентрация 
Bulgarian
DE50средноефективна доза 
Bulgarian
DL50средна летална доза 
Bulgarian
КВкъси вълни, късовълнов 
Bulgarian
КЕОкоефициент на естествена осветеност 
Bulgarian
ИЗПИнститут за здравна просвета 
Bulgarian
Кккоефициент на кумулация 
Bulgarian
КИВколииндекс на водата 
Bulgarian
КККклетъчна критична концентрация 
Bulgarian
ЛИОТЛенинградски институт по охрана на труда (бивш). 
Bulgarian
КПЗклиника по професионални заболявания 
Bulgarian
ЛПЗлечебно профилактично заведение 
Bulgarian
КОПСКомитет по охрана на природната среда 
Bulgarian
ЛПСлично предпазно средство 
Bulgarian
КУкоефициент на униполярност 
Bulgarian
Next »

Your current localization setting

Norwegian

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Termsøk
  • Jobber
  • Forumer
  • Multiple search