Asked | Open questions | Answered 1 2 Neste
Date Pair Term / Answer given Level Status Answers (undeclined) Gloss
Oct 7 '19 nor>eng Riktig utskrift pro open 0 no
Apr 17 '19 nob>eng Satsoppgjør pro open 1 no
Apr 10 '19 nob>eng rettsstoff pro open 0 no
Apr 10 '19 nob>eng rettsanvenderen pro open 0 no
Oct 29 '18 nob>eng handlingsrom pro open 0 no
Jan 12 '18 nor>eng HER pro open 0 no
Dec 11 '17 nor>eng Fagsystemet pro open 1 no
Jul 8 '17 nor>eng tilskuddsbasert pensjonsordning pro open 0 no
Jun 19 '17 sve>eng dämda diken, dämt pro open 2 no
Aug 31 '16 nor>eng dopen pro open 0 no
Aug 7 '16 dan>eng lwfg, swfg pro open 0 no
Jul 23 '16 nob>eng Lwfg pro open 0 no
Jul 8 '16 nob>eng krokkespil pro open 0 no
May 21 '16 nob>eng kjærekabler pro open 0 no
May 4 '16 nob>eng skrugaren pro open 0 no
May 3 '16 nob>eng nostr / N ostr pro open 0 no
Dec 17 '15 nor>eng hjelpeløsninger pro open 0 no
Dec 17 '15 nor>eng fremstillingsforskrifter pro open 0 no
Oct 23 '15 nor>eng uteblivelsesdom "i lovens tilfeller" pro open 0 no
Sep 3 '15 nor>eng Betalende avtaler pro open 0 no
Mar 8 '15 nor>eng hjelpesluk pro open 0 no
Aug 13 '12 nob>eng forfallskurve pro open 1 no
Nov 28 '11 nob>eng kapp og fug pro open 1 no
Nov 27 '11 nob>eng tippene pro open 0 no
Nov 25 '11 nob>eng tippene pro open 0 no
Nov 8 '11 sco>nor giomlaireachd pro open 0 no
Mar 31 '11 nor>eng inngår i/består løsning pro open 0 no
Feb 18 '10 nor>eng prikke pro open 0 no
Dec 16 '09 nor>eng kjentmannsmerke pro open 0 no
Dec 11 '09 nor>eng loddsats pro open 0 no
Nov 21 '09 nor>eng kontrollskjerm pro open 0 no
Nov 21 '09 nor>eng tersere, terse pro open 0 no
Nov 21 '09 nor>eng knøler pro open 1 no
Nov 20 '09 nor>eng lomp pro open 0 no
Jul 1 '09 nor>eng bunnfyllist pro open 0 no
Jun 10 '09 nor>eng samvirkende påstøp pro open 0 no
May 27 '09 nor>eng hjemskog, hjemmeskog pro open 0 no
Apr 28 '09 nor>eng til prøve pro open 0 no
Mar 31 '09 nor>eng omsetningsleie pro open 1 no
Feb 26 '09 nor>eng "strekk i feltet" pro open 0 no
Jan 6 '09 nor>eng framflyttvogn pro open 0 no
Oct 13 '08 nor>eng Samtalefordeling, kødirigering, ”sett over”, og områdedirigering pro open 1 no
Oct 8 '08 nor>eng lostur pro open 0 no
Aug 14 '08 nor>eng planumsrigle pro open 0 no
May 22 '08 nor>eng veggoppstikk pro open 0 no
Apr 10 '08 nor>eng skiveblokker pro open 1 no
Apr 2 '08 nor>eng Tanking, retanking, tanke pro open 0 no
Feb 5 '08 nor>eng sidemating pro open 0 no
Jan 2 '08 nor>eng etter-lining pro open 0 no
Dec 11 '07 nor>eng avlastningsplate pro open 0 no
Asked | Open questions | Answered  1 2 Neste