Translation glossary: Medicine & Hygiene terms

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 1,838
Next »
 
Адвекцияхоризонтално движение на въздушни маси вследствие на температурната им разлика. 
Bulgarian
Багасозазаболяване, причинено от праха на захарната тръстика с клиничните симптоми на хроничен бронхит и (или) бронхиална астма. 
Bulgarian
Девастация1) съвкупност от мероприятия, насочени към унищожаването на възбудителите на болести у човека, животните и растенията; 2) частично или пълно разрушав 
Bulgarian
Вегетализъмхранене само с растителна храна. 
Bulgarian
Вегетарианствохранене с растителна храна и продукти от животински произход без месо; хранене, при което се изключва или ограничава консумирането на продукти от жив 
Bulgarian
Вебер (Wb)единица за магнитен поток; магнитен поток, който индуцира в обхващащ го проводник напрежение 1 V при равномерно намаляване до нула за време 1 s; 1 Wb 
Bulgarian
Деакаризацияунищожаване на кърлежите. 
Bulgarian
Дебитколичеството вода, газ или енергия, получавано (или изразходвано) за определено време. 
Bulgarian
Евапорацияотдаване на топлина чрез изпаряване на пот. 
Bulgarian
Адаптациядействителното приспособяване на организма към изменящите се условия на обкръжаващата го среда, което се осъществява без каквито и да са необратими н 
Bulgarian
Адаптация височиннаадаптация към условията на съществуване и активна дейност при понижено парциално налягане на кислорода във вдишвания въздух, намалено атмосферно наля 
Bulgarian
Адаптация зрителнапроцес на приспособяване на зрението към измененията в нивото на осветеност на възприеманите обекти; различава се адаптация светлинна (вж.) и адаптац 
Bulgarian
Адаптация професионалнавж. адаптация трудова. 
Bulgarian
Адаптация светлиннаизменение на праговете на фоторецепторите към действуващ светлинен стимул с постоянна интензивност (повишаване на абсолютните и различителните прагов 
Bulgarian
Адаптация сензорнапонижение на чувствителността на сензорната система спрямо действуващ дразнител с постоянна интензивност; процес на преустройство на сензорната систе 
Bulgarian
Адаптация слуховаизменение във възприемането на звукови дразнители по време или след действието на звук с дадена постоянна интензивност; процес на преустройство на сл 
Bulgarian
Адаптация температурнаадаптация на организма, терморегулаторния апарат и терморецепторите към относително постоянна температура; проявява се с понижение на тяхната чувстви 
Bulgarian
Адаптация тъмниннапостепенно увеличаване на зрителната чувствителност при преход от светло към полумрак. Максимална скорост на адаптиране към тъмнина се наблюдава в пъ 
Bulgarian
Адаптация трудоваадаптация към определена форма на трудова дейност (характер на труда, условия на трудовата среда), водеща по правило към повишаване на трудоспособнос 
Bulgarian
Адаптивностадаптация като качество, свойство; способност за адаптиране. 
Bulgarian
Адаптиранеприспособяване, нагаждане (вж. Адаптация). 
Bulgarian
Адаптираностсъстояние на адаптация. 
Bulgarian
Деградация на екосистемитенарушаване на природните взаимовръзки и способността на екосистемата за възпроизводство и саморегулиране. 
Bulgarian
Деградация на природната среданарушаване на естествените природни процеси вследствие на антропогенни фактори, изчерпване на природните ресурси, унищожаване на флората и фауната. 
Bulgarian
Адермин= пиродоксин; = пиридоксал; = пиридоксамин; = витамин В6. 
Bulgarian
Дезадаптациявременна и обратима загуба на адаптация. 
Bulgarian
Дезактивацияотстраняване на радиоактивни вещества от хора, продукти, предмети, въздух, вода и почва. 
Bulgarian
Дезинсекцияунищожаване на вредните насекоми. 
Bulgarian
Дезинфектантхимично средство за обеззаразяване, унищожаване на болестотворни микроорганизми. 
Bulgarian
Дезинфекцияобеззаразяване, унищожаване на болестотворни микроорганизми по химичен, физичен или биологичен начин. 
Bulgarian
Дезинтоксикациякомплекс от самостоятелни или стимулирани реакции на организма, насочени към намаляване на биологичната активност и концентрация на отровите, а също 
Bulgarian
Газоанализаторприбор за измерване концентрациите на компонентите на газова смес. 
Bulgarian
Дезодорацияотстраняване на нежелана, неприятна миризма чрез химични средства. 
Bulgarian
Базофилиживотни, които обитават биоценози с алкална реакция на водата или почвата (pH > 7). 
Bulgarian
Газоуловителтехническо устройство за отделяне от промишлените атмосферни емисии на вредните или пригодни за повторно използуване газови смеси. 
Bulgarian
Базофитирастения, които предпочитат алкална реакция на почвата. 
Bulgarian
Белединица за интензивност на шума, десетичен логаритъм от отношението на дадена интензивност към праговата интензивност (минималната възприемана от чов 
Bulgarian
Галванометървисокочувствителен електроизмерителен прибор за определяне на слаби токове, напрежения или количество електричество. 
Bulgarian
Авидингликопротеид, който се съдържа в яйчния белтък на птици и рептилии и има свойството да образува в организма биологично неактивен комплекс с биотина; 
Bulgarian
Баланс азотенпоказател за равнището на азотната обмяна в организма; съотношение между количеството на азота, внасян с храната, и количеството на азота, извеждан о 
Bulgarian
Баланс воденсъотношение между количеството вода, постъпващо в организма и извеждана от него. 
Bulgarian
Баланс водносолеви съотношение между количеството постъпващи в организма и извеждани от него вода и соли. 
Bulgarian
Баланс енергиенсъотношение на количеството енергия, което постъпва в организма (предимно чрез храната) и количеството, което се изразходва от него (предимно като от 
Bulgarian
Баланс на веществатасъотношение между синтезираните и изразходваните вещества в определена биосистема, за определен период от време. 
Bulgarian
Баланс топлиненсъотношението между прихода и разхода на топлина в дадена система (атмосфера, организъм и др.) за определен период от време. 
Bulgarian
Баланс радиационенсъотношението между прихода и разхода на лъчиста енергия в дадена система (атмосфера, организъм и др.) за определен период от време. 
Bulgarian
Балансираност на аминокиселинитесъотношение на аминокиселините в храната, което осигурява максималното им използуване от организма и съответствува на неговите потребности. 
Bulgarian
Декантираневид отделяне на бистрата течност, при което почти цялата утайка остава в съда; отделяне на утайка чрез внимателно отливане на супернатанта. 
Bulgarian
Валентност екологична1) степен на приспособеност на даден вид към колебанията на екологичните фактори; 2) ширина, амплитуда на способността на даден вид да съществува в р 
Bulgarian
Валеж атмосференвода в течно или твърдо състояние, падаща на земната повърхност във вид на дъжд, сняг, суграшица и град. Към атмосферните валежи могат да се причисля 
Bulgarian
Next »

Your current localization setting

Norwegian

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Termsøk
  • Jobber
  • Forumer
  • Multiple search